Nya rön om kalkning för högre skördar i sockerbetor

Type artikkel: Aktivt forskningsprosjekt.

Nya resultat från forskning på NBR tyder på att kalkning av jordar med pH högre än 7,0 ger signifikanta skördeökningar i sockerbetor. Vi vill i detta projektförslag gå vidare och ta fram resultat för långsiktiga effekter i dessa befintliga försök. En viktig frågeställning är om skördeökningen även finns i växtföljdsomlopp 2 efter kalkning. Även hur pH, koncentration av kalcium och andra jordfaktorer förändras 2,5 och 3,5 år efter kalkning på olika jordtyper och med olika bearbetning. Av betydelse är även om minskningen av Aphanomyces (rotbrand) efter kalkning är bestående.

Ökad produktivitet i växtföljden genom kalkning – effekt på sockerbetor

Type artikkel: Aktivt forskningsprosjekt.

Kalkning har i en undersökning vid NBR visat sig kunna vara ett viktigt verktyg för att höja produktiviteten i sockerbetor även på jordar utan kalkbehov. Målet med detta projekt är att verifiera de nyligen framtagna resultaten om skördeeffekter i sockerbetor samt att koppla dem till de faktorer som kan ha betydelse för att förklara denna skördeökningen. Det innebär att ett flertal faktorer, bl a markfysik och struktur, kommer att undersökas i det nya projektet samt fortsatta studier av växtnäringsfrågor.

Inverkan av såtidpunkt och utsädesmängd på avkastningen hos aktuella typsorter av höstvete

Type artikkel: Aktivt forskningsprosjekt.

Winter wheat harvests shows large variations over the years, and for the optimal plant population in the spring sowing time, stand establishment and winter survival is crucial. We want to examine the relation between sowing time, seed rate and temperature, and how it affects winter wheat crop development in two different modern types of varieties of winter wheat.

Underlag för nya kaliumrekommendationer till svensk potatisproduktion

Type artikkel: Aktivt forskningsprosjekt.

The aim of this research proposal is to support well-founded potassium recommendations for Swedish table potatoes. The main issue today is that the recommendations are based on a few old experiments which were carried out with old management practices. There is a general practice among Swedish farmers to supplying more K than the potato plant needs for optimal growth in order to avoid quality issues.

Golvunderlagets inverkan på kornas gång

Type artikkel: Aktivt forskningsprosjekt.

A primary reason for unhealthy legs and claws are unsuitable floor properties in dairy houses, which may result in slippery floors and slip injuries to cows and mastitis.
The hygiene of a floor surface and floor properties affect the cow claw/floor interaction and gait. The aim is to determine an objective measuring methodology that characterises a floor system through gait analysis.

Bekämpningsstrategier för hållbar produktion av jordgubbar i substrat

Type artikkel: Aktivt forskningsprosjekt.

Projektet syftar till att bidra till ökad lönsamhet, konkurrenskraft och tillväxt inom bärodling, genom att utveckla bättre strategier mot rotpatogener i odling av jordgubbar i substrat. Substratodling i tunnel ger högre avkastning än frilandsodling, men är betydligt känsligare för störningar. Rotsjukdomar sprids ofta med infekterat plantmaterial och kan snabbt omintetgöra hela produktionen. Målet är att undersöka substratets hämmande effekt på utveckling av rotsjukdomar i kommersiell odling, utvärdera förekomst av rotpatogener i kommersiell odling, samt följa utveckling av och identifiera grupper av mikroorganismer som kan förbättra effekten av biologiska växtskyddsmedlet Binab Bär och/eller kaliumfosfit.

KålSmak

Type artikkel: Aktivt forskningsprosjekt.

KålSmak er kortnavnet på forskningsprosjektet Økt verdiskapning for norske kålvekster – kartlegging av sensorisk kvalitet og plantestoffer for å forbedre forbrukerens valgmuligheter. Prosjektet er et fireårig Kompetanseprosjekt med Næringsmedvirkning (KPN), finansiert av Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri.

SINOGRAIN

Type artikkel: Aktivt forskningsprosjekt.
Utilization of innovative agricultural technologies for sustainable grain production in China with reduced environmental footprint.

DRAINIMP

Type artikkel: Aktivt forskningsprosjekt.

Prosjektet har som mål å auke innsatsen rundt drenering i norsk forskning, utdanning og rådgjeving. Prosjektet er praktisk retta mot landbruket gjennom testing av to ulike dreneringsmetodar; grøfting med røyr på mineraljord og omgraving på torvjord.

POnTE

Type artikkel: Aktivt forskningsprosjekt.
POnTE is a four-year research project funded by the European Commission under the Horizon 2020 programme (2014-2020), call SFS-03a-2014: Sustainable food production systems-Native and alien pests in agriculture and forestry. The Project focused on the investigation of genetics, biology, epidemiology, vector ecology and economic impacts of three pathosystems that threaten strategic crops and natural landscapes in the EU with the aim to identify economically, technically feasible and environmentally sustainable integrated management strategies for their containment.

Fortidens ærter og bønner til fremtidens proteintilskud

Type artikkel: Aktivt forskningsprosjekt.

Der er i disse år stort fokus på vegetabilske proteinkilder som et klimavenligt og sundt alternativ til de store mængder af animalsk protein, som indgår i gennemsnitsdanskerens kost. Et nyt projekt anført af AgroTech vil undersøge, om fortidens danske bælgsorter kan vækkes til live igen og blive en del af fremtidens kilder til protein.

Matproduksjon og veksthusteknologi

Type artikkel: Aktivt forskningsprosjekt.

Prosjektet har ambisjon om å jobbe fram produksjonssystemer som gjør det mulig å produsere mer grønnsaker i veksthus, med redusert bruk av fossil energi, og uten utslipp av CO2 og næringsstoffer. Husdyrgjødsel og planterester skal brukes som næringskilder i lukkede produksjonssystemer. Målet er å forbedre matsikkerheten og å intensivere produksjonen av trygge og sunne grønnsaker av høy kvalitet. I prosjektet skal det også gjøres livssyklusanalyser for å estimere bærekraft.

 

 

Betydning av proteinsammensetning for forutsigbar råvarekvalitet

Type artikkel: Aktivt forskningsprosjekt.

Molekylær forståelse av muskelvekst og mørhet hos storfe: Vi har avdekket at både dyrets kjønn (okse, kastrat, eller kvige) og fôring har en betydning for kjøttkvaliteten, både med hensyn på innholdet av intramuskulært fett og mørhetsnivå og variasjon. For proteomanalyser har vi nylig utviklet en ny metode, basert på LC-MS/MS, som gjør det mulig å identifisere og kvantifisere rundt 700 forskjellige proteiner fra muskel.

Belgvekster og alger som alternative proteinrike fôrmidler til sau (AltPro)

Type artikkel: Aktivt forskningsprosjekt.

I prosjektet «Belgvekster og alger som alternative proteinrike fôrmidler til sau (AltPro)», skal forskerne i NIBIO sammen med kollegaer fra Nordlandsforskning, Aarhus Universitet (Danmark), FiBL (Sveits) og CSIC (Spania) undersøke fôrets påvirkning på dyras fordøyelse, utslipp av klimagassen metan, motstandsdyktighet mot parasitter og bondens holdninger til fôrtypene.

SoilCARE

Type artikkel: Aktivt forskningsprosjekt.

SoilCARE er finansiert av EU og går over en periode på 60 måneder fra 2016-2021. Prosjektet koordineres av Universitetet i Wageningen, Nederland og utover det deltar 28 institusjoner fra hele Europa i prosjektet. NIBIO – Norsk institutt for bioøkonomi utgjør den norske samarbeidspartneren under ledelse av seniorforsker og avdelingsleder Jannes Stolte.

Celletall og jurhelse i automatiske melkingssystemer (AMS)

Type artikkel: Aktivt forskningsprosjekt.

Automatiske melkingssystemer (AMS) har blitt utbredt i Norge fordi det redsuserer tid benyttet på selve melkingsprosessen i fjøset. Dette gjør arbeidet på gården mer fleksibelt og øker livskvaliteten til mange melkeprodusenter og deres familier. Per dags dato finnes det ca 1400 melkeprodusenter som har installert en eller flere AMS. Melk produsert på disse gårdene utgjør ca 1/3 av levert melk til Tine SA. AMS teknologien har endret seg mye de siste 10 årene og den har gjennomgått en betydelig utvikling. Innsamlet data fra tidligere forskningsprosjekter kan derfor ikke like lett benyttes for å se på sammenhenger mellom melkingssystemer og jurhelse siden AMS er mer pålitelig, mer ku vennlig og mer effektivt enn tidligere melkesystemer. Ny kunnskap er derfor nødvendig å innhente.

Postprandiale effekter av eksisterende og nye innovative meieriprodukter

Type artikkel: Aktivt forskningsprosjekt.

Livsstilssykdommer som metabolsk syndrom, hjerte- og karsykdom, diabetes type 2, overvekt/fedme og kreft påfører samfunnet betydelige kostnader via helsebudsjettet og kan forebygges v.hj.a kostholdet. Myndighetene har fokus på tiltak for å forebygge disse sykdomstilstandene gjennom sin Handlingsplan for bedre kosthold i befolkningen (2007-2011). Her blir matvareindustrien oppfordret til å utvikle matvarer med god ernæringsmessig profil tilpasset ulike bruksområder, arenaer og målgrupper.

Eurolegume

Type artikkel: Aktivt forskningsprosjekt.

Eurolegume er et fireårig EU-prosjekt som har som langsiktig mål å forbedre og øke produksjonen av belgvekster i Europa. Prosjektet ble startet i 2014 og avsluttes i 2017.

 

Auka volum og forbrukaroppleving av norske pærer

Type artikkel: Aktivt forskningsprosjekt.

Prosjektet si hovudmålsetjing er å auka marknadsdelen av norske pærer gjennom å utnytta det potensialet som ligg i nye sortar og forbetra kvalitet i omsetnaden. Norske pærer er nær borte frå marknaden, men førebels kartleggingar og svært positive tilbakemeldingar frå internasjonale prøveplantingar, gjer at ein har store voner til dei nye pæresortane som vert satsa på, særleg Celina.

Realisering av mål for dyrevelferd i den norske matsektoren (ANIWEL)

Type artikkel: Aktivt forskningsprosjekt.

Hovedformålet med ANIWEL er å framskaffe kunnskap om hvordan en gjennom forvaltning bedre kan oppfylle Dyrevernlovens formål. Prosjektet er avgrenset å omfatte produksjonsdyr og det er valgt ut tre produksjoner som vil være case i prosjektet: sau, kylling og oppdrettslaks. Prosjektet skal ikke se på hvordan man skal kan oppnå en optimal dyrevelferd i norsk husdyrproduksjon, men forholder seg til de standarder som er definert i Dyrevelferdsloven.

SUPER-B

Type artikkel: Aktivt forskningsprosjekt and Forskningsprogram.

SUPER-B will bring together scientific and societal communities involved in the conservation and sustainable management of ecosystem services mediated by pollinators.

UV-B mot soppsykdommer i plasttuneller og veksthus

Type artikkel: Aktivt forskningsprosjekt.

Hovedmålet med prosjektet er å eliminere meldugg og andre soppsykdommer i høye plasttunneler og veksthus. I tillegg skal man bl.a.  bruke UV-B til bekjempelse av gråskimmel og andre soppsjukdommer, samt utnytte samspillet mellom lys og UV-B ved bekjempelse av meldugg.

Foods of Norway

Type artikkel: Aktivt forskningsprosjekt and Forskningsinstitusjon.

Foods of Norway-konsortiet består av ni akademiske og 15 industrielle partnere med kompetanse innen områdene bioprosessering, bioteknologi, fôrteknologi, fysiologi, ernæring, helse, genetikk, matkvalitet, samt ressursøkonomi og bærekraftanalyser.

Forbedring av bøndenes kompetanse gjennom mer effektiv samhandling mellom bonde, veileder og forsker (KOMPETENT BONDE)

Type artikkel: Aktivt forskningsprosjekt.

Økt bærekraftig matproduksjon med norske ressurser, trygg norsk mat med høy kvalitet og konkurransekraft i hele verdikjeden er prioriterte forskningstema hos både næring og politiske myndigheter. For å oppnå dette kreves et velfungerende kunnskaps- og innovasjonssystem. Hovedmålet for prosjektet er å forbedre metodene for å utvikle og styrke bøndenes kompetanse.

Storfe på skogsbeite

Type artikkel: Aktivt forskningsprosjekt.

Storfekjøttproduksjonen i Hedmark skal øke med 20 % innen 2020 og med økt lønnsomhet. For å nå målet om 20 % økning innen 2020 er det valgt ut fire hovedsatsingsområder: 1. Øke antallet ammekyr ved særlig å ha fokus på de som skal starte opp; 2. Redusere antallet kalveslakt som ikke går til kontraktsproduksjon; 3. Kompetanseheving; 4. Bedre utnyttelsen av beiteressursene i hele fylket.

Sikori – Ei alternativ beiteplante for økt tilvekst og slaktekvalitet av lam (Chikolam)

Type artikkel: Aktivt forskningsprosjekt.

I prosjektet vil vi teste om det er mogleg å auke fôrkvaliteten og fôrtilgangen i lammekjøttproduksjon ved hjelp av sikori (Cichorium intybus sativum). Avling og fôrkvaliteten og varigheita av sikori vil også bli målt. I forsøk vil sikori bli samanlikna med tradisjonelt gras-kløver beite på tilvekst i sluttfôring, slaktevekt og slaktekvalitet hos lam.

EuroMix

Type artikkel: Aktivt forskningsprosjekt.

Utarbeide nye metoder for risikovurdering av kjemiske blandinger – den såkalte cocktaileffekten av miljøgifter som finnes rundt oss i luft, mat, kosmetikk og klær.

Dyrkingssystem – langvarige forsøk på Apelsvoll 1989-

Type artikkel: Aktivt forskningsprosjekt.

Forsøket med ulike dyrkingssystem ble anlagt på Apelsvoll i 1989, og er designet for å måle langsiktige effekter av ulike produksjoner og driftsintensiteter på avlinger og kvalitet, utvasking og avrenning av næringsstoffer, samt endringer av av jordas kjemiske, fysiske og biologiske egenskaper.

FertiBug – et pelletert gjødsel og plantevernprodukt basert på fiberdelen fra fermentert husdyrgjødsel og cyanobakterier 2014-2016

Type artikkel: Aktivt forskningsprosjekt.

Målet med prosjektet er å fremstille et kombinert gjødsel og plantevernmiddel for kålvekster (FertiBug), basert på pellets fremstilt fra fiberfraksjonen i fermentert husdyrgjødsel og tilsatt en liten mengde tørkede cyanobakterier (blågrønnalger) av en stamme som avgir luktstoffer (repellenter) som får kålflua til å sky plantene. Produktet vil kunne anvendes både i konvensjonelt og økologisk landbruk.

Food to Waste to Food 2012-2015

Type artikkel: Aktivt forskningsprosjekt.

Prosjektet skal bidra til å bedre matavfallshåndtering og konvertering til næringsrike grønnsaker, uavhengig av fossilt brensel og utfordrende klimatiske forhold i en bærekraftig syklus.

OSCAR

Type artikkel: Aktivt forskningsprosjekt.

Prosjektets mål er å forbedre bevaringen av jordsystemer gjennom bruk av dekkvekster i dyrkingssystemer.

FeedMileage 2014-2017

Type artikkel: Aktivt forskningsprosjekt.

Norske husdyr er blant de mest effektive i verden, men skal de utnyttes til fulle, krever det fôrmidler vi ikke kan produsere i Norge. Mange norske bønder er opptatt av at dyrene skal produsere mest mulig kjøtt og melk per ku, og det har ført til økt import av protein, særlig soya fra Brasil. Bruk av norske råvarer vil gi mindre melk og kjøtt, men fordelen er at vi bruker mer av norske ressurser.

RECARE

Type artikkel: Aktivt forskningsprosjekt.

Jorddannelse er en prosess som går svært sakte og jord kan derfor betraktes som en ikke-fornybar ressurs. Det er derfor viktig å finne gode tiltak som reduserer tap av jord. Prosjektet skal utvikle effektive tiltak mot tap og forringelse av verdifull jord.

Biokull i Zambia 2011-2015

Type artikkel: Aktivt forskningsprosjekt.

Prosjektets hovedmål er å undersøke hvilket potensiale biokull fra organisk avfall har til å sekvestere karbon og forbedre kvaliteten av utarmet, sandholdig og/eller sur jord i Zambia.

SMARTCROP 2015-2018

Type artikkel: Aktivt forskningsprosjekt.

Gjennom prosjektet SMARTCROP skal man utvikle IPV-verktøy som dyrkerne kan ta i bruk i praksis. Man skal også finne gode virkemidler for en vellykket implementering av integrert plantevern i Norge.

Fårebygg: bygging av rasjonelle driftsbygninger for sau – konsekvenser for dyrevelferd, dyrehelse, produksjon og totaløkonomi 2013-2016

Type artikkel: Aktivt forskningsprosjekt.

Bygging av større, rasjonelle og enkle driftsbygninger er viktig for lønnsomheten i saueholdet. Dette gjelder også i forhold til omgjøringer/utvidelser av eksisterende driftsbygninger. Ved slike bygg er det viktig at en også har stor fokus på dyrevelferd og dyrehelse. Dette er igjen koblet til produksjon og totaløkonomi.

MACSUR 2012-2015

Type artikkel: Aktivt forskningsprosjekt.

Det er stor usikkerhet knyttet til hvordan fremtidige klimaendringer vil virke inn på matproduksjon og matsikkerhet og hvilke tilpasninger som er nødvendige. Det europeiske nettverksprosjektet MACSUR: «Modelling European Agriculture with Climate Change fo r food Security» ble etablert i 2012 for å studere dette.

CORE ORGANIC II COBRA – økologisk planteforedling for diversitet 2013-2016

Type artikkel: Aktivt forskningsprosjekt.

COBRA-NO inngår i et transnasjonalt prosjekt, COBRA. COBRA har som mål å utvikle økologisk planteforedling og frøproduksjon gjennom en bevisst satsing på plantemateriale med høy genetisk diversitet. COBRA skal koordinere, binde sammen og utvide eksisteren de nettverk innen sortsforedling og forskning på dette området. COBRA-NO skal bidra til COBRA ved å undersøke sortsvariasjoner i rothår på korn, utarbeide en rapport om hvordan mangfolds-orientert og økologisk planteforedling hindres/fremmes av lovverk og politikk i Norge, formidle resultater til norske brukere og bygge nettverk i Norge mellom prosjektet og norske brukere.

Bakteriefloraen og dens dynamikk i norsk melk og melkeprodukter: potensiale for forringelse og sykdom 2015-2017

Type artikkel: Aktivt forskningsprosjekt.

Norsk melk og melkeprodukter har jevnt over god mikrobiologisk kvalitet. Melkeprodusentene betales i henhold til kvalitet, og elitemelk (melk rangert med høyest kvalitet) utgjør en svært høy andel av den melka som Norges største meierikooperativ mottar. Det er likevel viktig å ha kontinuerlig fokus på kvalitet i verdikjeden og øke kompetansen på mikrobiell flora i melk for å kunne oppnå ønsket produktkvalitet, da nedsatt kvalitet gir store økonomiske tap i industrien.

 

Heilgrøde av bygg og kveite som fôr til mjølkekyr 2015-2018

Type artikkel: Aktivt forskningsprosjekt.

The interest in and usage of Whole Crop Silage (WCS) as feed for dairy cattle has been increasing, both in Norway and in other Northern European countries. Whole crops usually return high yields from one single cut and may contribute significant amounts of starch as well as fibre, and reduce the need of purchased feeds.

Cycle

Type artikkel: Aktivt forskningsprosjekt.

CYCLE et er interdisiplinært prosjekt med bio-økonomisk perspektiv, som fokuserer på verdikjeder fra både jordbruk og havbruk. Hovedmålet er å forbedre ressursutnyttelse i verdikjeden i Norge ved å utvikle bærekraftige øko-vennlige bio-prosesser og ny teknologi, gjennom forskning og innovasjon.

BeiteRessurs 2013-2016

Type artikkel: Aktivt forskningsprosjekt.

Målet er å undersøke moglegheitene for å oppretthalde kvaliteten på dei nedlagde grasareala gjennom beiting og bruk på ein økonomisk og etisk forsvarleg måte. Resultata frå prosjektet vil bidra til å auke kunnskapen om korleis måla i den nye landbruksmeldinga skal nåast.

Øko-verdier som produktkvalitet i produksjon av landbruksbaserte matvareingredienser 2011-2015

Type artikkel: Aktivt forskningsprosjekt.

På verdensbasis er en økende etterspørsel etter grønne, sunne og etisk produserte (dvs. øko-merkede) matvarer. Derfor forventes det at øko-merkede
matvarer utgjør en betydelig markedsmulighet. Dette tverrfaglige prosjektet vil se på hvordan ulike aktører i norsk næringsmiddelindustri kan imøtekomme nye krav i globale forbrukersegmenter med forskjellige livsstiler.

 

Økt frøproduksjon fra norskprodusert rødkløver gjennom økt pollinering ved hjelp av humle og bier 2013-2017

Type artikkel: Aktivt forskningsprosjekt.

I prosjektet vil vi undersøke landskapets betydning for utbredelsen av ulike pollinatorer i de viktigste frøavlsområdene, samt betydningen av å legge forholdene til rette for humler og ville bier på den enkelte frøavlsbedrift, f.eks. ved å så eller plante attraktive pollenplanter som selje eller honningurt, samt tilrettelegge for bolplasser rundt frøengene.

PROTECTFRUIT – beskyttet produksjon av økologiske epler og pærer 2014-2017

Type artikkel: Aktivt forskningsprosjekt.

Prosjektets formål er å bidra til økt utbytte og areal i økologisk fruktavling, redusere svinn og minimere pesticidbelastningen, samt øke tilgjengelighet av økologiske epler og pærer. Utbyttet i økologisk eple- og pæreproduksjon er mindre enn 33 % av utbyttet i en konvensjonell produksjon på grunn av mindre størrelse på frukten, soppsykdommer og skadedyr på tross av at «naturlige» pesticider brukes hyppig.

Levende matjord 2010-2017

Type artikkel: Aktivt forskningsprosjekt.

Hovedmålet i prosjektet er å bidra til vedvarende sunn og økende matproduksjon på økologiske arealer gjennom å stimulere og gjenoppbygge det biologiske mangfoldet og humuslaget i matjorda.

Innovasjon for bedre ugresskontroll i grønnsaker 2014-2016

Type artikkel: Aktivt forskningsprosjekt.

Prosjektet skal undersøke både godkjente handelspreparat av ugressmidler og alternative væsker. Formålet med prosjektet er å optimalisere væsker som feltroboten med dråpeskyteren skal bruke. Utviklingen av alternative væsker er for at feltroboten på sikt også skal kunne brukes i økologisk produksjon

Smartere bringebærproduksjon: Hvordan få til vellykket annethvertårs-bæring i Norge? 2014-2017

Type artikkel: Aktivt forskningsprosjekt.

Næringas hovedmål er å kunne utøve en dyrkingspraksis som gir stabil avling, og som er høy nok til å gi dyrkerne en stabil god inntekt og avkastning på investert kapital. Prosjektet Smartere bringebærdyrking er et viktig bidrag for å nå et slikt mål. Forskningsutfordringen er å finne hvordan potensialet til økologisk og konvensjonell dyrkingsform kan realiseres best mulig under norske klima- og dyrkingsforhold.

Hverdagsprodukter av spesialkorn med smaksfortrinn og helseriktig sammensetning 2014-2016

Type artikkel: Aktivt forskningsprosjekt.

Etterspørselen etter gode økologiske hverdagsprodukter er økende og det er i dag en mangel på slike produkter med rask tilberedningstid og med høy næringsverdi og gode sensoriske egenskaper. Med hjelp av innovasjonsprosjektet og l ansering av «Smakskorn», vil forbrukeren få et større mangfold og tilbud av helseriktige og økologiske produkter samtidig som en verdiøkning oppnås langs hele verdikjeden.